Autori


Jovanka Stojčinović Nikolić

Jovanka Stojčinović Nikolić

Ro­đena u Ri­te­ši­ću. Za­vr­ši­la vi­šu pe­da­go­šku aka­de­mi­ju u Tu­zli i stu­di­je fi­zič­ke kul­tu­re u Sa­ra­je­vu. Ob­ja­vi­la je knji­ge po­e­zi­je: Zvi­je­zda ski­ta­ča (1975), Ti­je­sno do­ba (1994), Sa­mo­ća ru­že (1995), Ka­men mo­je kr­vi (1996), Go­lo sun­ce (1996), Bo­so bi­lje (1997), Osko­ru­ša (2000), Gor­ka svje­tlost (2002), Klju­ča­o­ni­ca (2003), Mrak od či­stog zla­ta (2006), Ob­lik svje­tlo­sti (2006). Do­bit­nik je vi­še na­gra­da za pe­snič­ki i pro­zni rad.