Autori


Milica Jeftimijević Lilić

Milica Jeftimijević Lilić

Ro­đe­na u Lov­cu kod Banj­ske 1953. Pi­še pri­če za de­cu, ese­je, knji­žev­nu kri­ti­ku i re­cen­zi­je. Ob­ja­vi­la je tri zbir­ke pe­sa­ma: Mrak, iz­ba­vlje­nje (1995), Hi­ber­na­ci­ja (1998), Pu­to­pis ko­že (2003), knji­gu pro­ze Si­že slu­ča­ja (2002) i pa­no­ram­ski pri­kaz oda­bra­nih knji­ga iz sa­vre­me­ne srp­ske knji­žev­no­sti Epi­ste­mi­o­lo­ška osve­tlja­va­nja (2007). Pe­sme su joj pre­vo­đe­ne na ru­ski, ma­đar­ski, tur­ski, en­gle­ski. Za­stu­plje­na u zbor­ni­ci­ma. Ži­vi u Be­o­gra­du.