Autori


Milijan Despotović

Ro­đen 1952. u Su­bje­lu. Pe­snik, ese­ji­sta i afo­ri­sti­čar. Ob­ja­vio je pet­na­est zbir­ki pe­sa­ma. Ured­nik je pr­vog srp­skog ha­i­ku ča­so­pi­sa „Pa­un“, po­kre­nu­tog 1988. u Po­že­gi, kao i knji­žev­nih no­vi­na „Svi­tak“. Do­bit­nik broj­nih na­gra­da. Ži­vi u Po­že­gi.