Autori


Slavomir Gvozdenović

Slavomir Gvozdenović

Ro­đen 1953. go­di­ne u Be­lo­bre­ški (Ru­mu­ni­ja). Di­plo­mi­rao srp­ski je­zik i ju­go­slo­ven­ske knji­žev­no­sti i dok­to­ri­rao 2000. go­di­ne. Ob­ja­vio je tri­de­se­tak knji­ga po­e­zi­je, pri­re­dio de­se­tak an­to­lo­gi­ja srp­ske knji­žev­no­sti, a svo­jom po­e­zi­jom za­stu­pljen je u vi­še de­se­ti­na srp­skih, ru­mun­skih i evrop­skih an­to­lo­gi­ja, kao i u srp­skim udž­be­ni­ci­ma. Knji­ge po­e­zi­je: Kri­la i po­ma­lo va­tre (1975), Pe­sme pred zo­ru (1977), Od­bra­na kri­la (1978), Li­ri­ka (1981), Ve­dro otva­ra­nje   ka­me­na (1983), De­zle­ga­rea se­ni­nă a pi­e­trei (1985), Ju­na­če­nje re­či­ma (1986), Udž­be­nik  o  vi­da­re­voj  ku­ći (1988), Pod­vla­če­nje cr­te (1988), Cer­cul so­a­re­lui alb (1989), Ka­men za pla­ka­nje (1990), Srp­ska mo­li­tva u Te­mi­šva­ru (1991), Reč i sve­tlost (1994), U  ku­ći sa og­njem i le­dom (1995), Ra­đa­nje pre­tka (1997), I. (1999), Cr­njan­ski u Te­mi­šva­ru (2002), Strah u klop­ci (2003), Şco­a­la de se­a­ră (2003), Krst i krik I, II (2003), Ame­ri­ka, Či­ka­go i Vi­dov­dan (2003), Stra­šna pri­ča iz Kli­su­re (2005), Die Schu­len von Ale­xan­dria / Alek­san­drij­ske ško­le (2005), Frag­ment de­spre adjec­ti­ve de­scrip­ti­ve / Od­lo­mak o opi­snim pri­de­vi­ma (2007), Ko­li­ko Ko­so­va u me­ni (2007). Pre­vo­di srp­sku i ru­mun­sku po­e­zi­ju, a nje­go­va de­la su  pre­vo­đe­na na de­se­tak je­zi­ka. Vi­še­stru­ko na­gra­đi­van. Ži­vi i ra­di kao pro­fe­sor sa­vre­me­ne srp­ske knji­žev­no­sti u Te­mi­šva­ru.